Лекція 2 Складові системи управління в облікових інформаційних потоках

Загальна вартість інформації складається із трьох основних компонентів, а саме: вартості проектування, витрат на зберігання й витрат на щоденні експлуатаційні витрати.

Важливими компонентами системи керування на основі отриманої достовірної корисної інформації є стратегічне планування, управлінський контроль (тактичне планування) і операційний контроль, які включають: завдання організації; зміни в даних завданнях; ресурси, використовувані для досягнення поставлених завдань; діючу політику, що включає придбання, використання, розподіл цих ресурсів.

Вартість інформації


Види управлінської діяльності


Стратегічне планування не обов'язково є довгостроковим й управлінські рішення, пов'язані з ним, покликані формулювати нові цілі й вибирати шляхи досягнення цих цілей. Стратегія тісно пов'язана з тактикою.

Тактичне планування - процес гарантії ресурсів, що є в наявності і їх ефективного доцільного використання для досягнення стратегічної цілі. При цьому під ефективністю розуміють використання ресурсів для досягнення бажаних результатів. А доцільність означає, що оптимальна продуктивність досягається при вкладенні ресурсів у систему.

Рішень на рівні управлінського тактичного контролю є численна кількість. Вони містять у собі як питання ціноутворення, так й елементи "структури маркетингу", рішення по рекламі, закупівлі, рівні запасів та інші питання, що включають керування оборотним капіталом, заміщення основних засобів. Ці рішення опираються на фінансовий аналіз, де одиницею виміру є гроші. Процесом, що забезпечує впевненість в ефективності й доцільності виконуваних робіт, є операційний контроль.

Керування повинне забезпечуватися інформацією на всіх рівнях з метою можливості планування й контролю дій. У зв'язку з цим інформацію можна класифікувати за двома напрямками: управлінська інформація; інформація із планування, контролю й операціям.

Управлінська інформація ставиться, насамперед, до внутрішнього користування. Так, можливе виділення:стратегічної інформації, що використовуєтьсяв основному, керівником організації й старших менеджерів з метою планування загальних завдань і стратегії організації (для визначення ступеня їхнього досягнення);

тактичної інформації, що використовується менеджерами всіх рівнів для тактичного планування діяльності в управлінському контролі;

операційної інформації, що використовується менеджерами на операційному рівні (бригадири, завідувачі складами), для виконання щоденної роботи. Операційні рішення, як правило, структуровані й регулярно повторюються. Інформація із планування й контролю є альтернативою за описану вище, однак вона найчастіше може бути приєднана до неї.


Діаграма етапів циклу планування та контролю


Стратегічний, тактичний, операційний - три рівні операційного контролю в інформаційній системі підприємства.

Інформація із планування необхідна як орієнтир при виборі альтернативних дій і створенні планів. Вона орієнтована на прогнозування й попередні розрахунки. При цьому прогнози, природно, містять певну невизначеність. У цьому випадку шляхом до пошуку рішення є знаходження балансу між бажаною перевагою й можливим ризиком.

Рівні операційного контролю на підприємстві

Страте-гічний
Тактичний


Операційний

Інформація щодо контролю порівнює фактичні минулі результати із планами.

Порівняльна характеристика даних про інформацію із планування й контролю

Вид інформації Властивості

Інформація з планування Інформація з контролю
Обмеження Не обмежена організаційною структурою Треба організаційній структурі
Напрямок Оцінює майбутнє Показує минулі результати в порівнянні з планами
Тимчасова шкала Варіюється від короткої до довгої Звичайно коротка
Подробиці Не більш, ніж необхідно для оцінки Більш точний підхід
Невизначеність Більша Мала

Інформаційна статистика видає регулярні зведені звіти, які зберігаються у вигляді файлів до їхнього запитання. Це є пасивною фоновою інформацією.

Рівні прийнятих рішень

Страте-гічний
Тактичний
Операційний
Інформація з планування Інформація з контролю


На рисунку представлені рівні прийнятих рішень. Як видно з наведеної діаграми, на більш високому рівні прийняття рішень виникає необхідність в інформації із планування, у той час як на операційному рівні необхідна інформація з контролю. Із цієї ж діаграми видно, що на будь-якому рівні може знадобитися інформація щодо планування й контролю. Узагальнюючи вищевикладене можна зробити висновок, що раціональна організація руху інформаційних потоків підприємства дозволить системі керування забезпечити: збереження фінансової рівноваги; одержання стабільного або максимального прибутку; пошук і вибір стратегічних напрямків діяльності підприємства для його конкурентноздатного існування протягом тривалого часу; швидке реагування на зміни ринкових тенденцій.


0769036687522643.html
0769089237565377.html
    PR.RU™