Рекомендовані теми рефератів. 1. Поняття та основні принципи формування кримінологічної політики держави

1. Поняття та основні принципи формування кримінологічної політики держави.

2. Кримінально-правові заходи протидії злочинності. Альтернативи покаранню.

3. Попередження вчинення злочинів як мета кримінального покарання: проблема ефективності.

4. Проблема впровадження та проведення кримінологічної експертизи нормативно-правових актів.

5. Міжнародне співробітництво у протидії злочинності: глобальний, регіональний та місцевий рівні.

6. Система запобігання злочинності в зарубіжних країнах.

Література

1. Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 р.: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1209-р // Офіційний вісник України. – 2011. – № 93. – стор. 67. – стаття 3389.

2. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності: указ Президента України від 16 липня 2005 року № 1119/2005: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1119/2005.

3. Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю: затверджено указом Президента України від 21 липня 1994 року №396/94 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/396/94.

4. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: закон України від 22 червня 2000 року № 1835-ІІІ : Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – стаття 338.

5. Алексеев А. И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы / А. И. Алексеев, С. И. Герасимов, А. Я. Сухарев. – М. : НОРМА, 2001. – 496 с.

6. Альошина, О. І. Пропозиції щодо питання запобігання та протидії злочинності в Україні / О. І. Альошина // Право і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 106-110.

7. Бандурка A. M. Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика / А. М. Бандурка, Л. М. Давыденко // Право і безпека. – № 3. – 2004. – С. 7-11.

8. Голіна В. 12-й конгрес ООН із запобігання злочинності і кримінального правосуддя: комплексні стратегії на глобальні виклики / В. Голіна, М. Колодяжний // Вісник Академії правових наук України: зб. наук. праць. – 2011. – № 1 (64). – С. 238-244.

9. Голіна В. В. Теоретичні та прикладні проблеми втілення кримінологічної політики запобігання злочинності в Україні / В. В. Голіна // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (9 жовтня 2009 р.). – 2009. – С. 52-54.

10. Давиденко Л. М. Запобігання злочинності як система профілактичних заходів та кримінологічна діяльність / Л. М. Давиденко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2002. – № 3. – C. 162-170.

11. Давыденко Л. М. Противодействие преступности: теория, практика, проблемы: монография / Л. М. Давыденко, А. М. Бандурка. – Х. : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2005. – 302 с.

12. Дремин В. Н. Ограничение преступности: международный опыт / Юридический вестник / В. Н. Дремин. – № 3. – 1994. – С. 44-46.

13. Дрёмин В. Н. Права человека и криминализация общества (о негативных аспектах борьбы с преступностью) / В. Н. Дрёмин // Боротьба зі злочинністю та права людини : зб. наук. статей / под ред. М. П. Орзіха, В. М. Дрьоміна. – О. : Фенікс, 2006. – С. 26–38.

14. Дрёмин В. Н. Современные стратегии предупреждения преступности / В. Н. Дрёмин // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол. : С. В. Ківалов (голов, ред.) [та ін.]. – О. : Юрид. л-ра, 1994. – Вип. 1. – С. 170-175.

15. Дрьомін В. М. Основні напрямки державної кримінологічної політики у механізмі декриміналізації суспільства / В. М. Дрьомін // Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. – Вип. 30. – Одеса, 2007. – С. 193-198.

16. Криминологические и уголовно-правовые идеи борьбы с преступностью: Сборник / РАН, Ин-т государства и права ; редкол. : С. В. Бородин [и др.]. – М., 1996. – 96 с.

17. Литвинов О. Механізм протидії злочинності / Олексій Литвинов, Ярослав Ступник // Публічне право. – 2011. – № 1. – С. 59-63.

18. Лукашевич С. Ю. Кримінологічна політика держави: концептуальні положення та основні принципи її формування / С. Ю. Лукашевич // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. – Вип. 16. – X. : Кроссроуд, 2008. – С. 36-48.

19. Матвійчук Ю. М. Профілактична функція прокуратури із запобігання протидії злочинності (організаційно-правовий та психологічний аспект): наук. вид. / Ю. М. Матвійчук. – Кременець, 2010. – 128 с.

20. Погорецький М. А. Концептуальні підходи до боротьби зі злочинністю та захисту прав людини в зарубіжних країнах / М. А. Погорецький // Проблеми законності. – 2004. – Вип. 68. – С. 122-131.

21. Романов С. Ю. Щодо поняття віктимологічної профілактики злочинів у кримінології / С. Ю. Романов // Право і безпека. – 2002. – № 4. – С. 147-150.

22. Рощина I. Правові заходи підвищення ефективності норм кримінального права у запобіганні злочинності / І. Рощина // Право України. – 2005. – № 9. – С. 66-70.

23. Тиндик Н. П. Організаційне та інформаційне забезпечення боротьби зі злочинністю у глобалізованому світі / Н. П. Тиндик // Митна справа. –2010. – № 3, ч. 2. – С. 3-9.

24. Травис Дж. Международные стратеги предупреждения преступности в обществах переходного периода: проблемы и перспективы / Дж. Травис // Право и политика. – 2001. – № 2. – C. 126-130.


0769136067311435.html
0769194606686712.html
    PR.RU™