Лекальні криві, сполучення.

ВСТУП

Інженерна графіка є однією з основних дисциплін, яку вивчають майбутні інженери. Вона дає підґрунтя для вивчення спеціальних дисциплін інженерного спрямування, таких, як технологія друкарського виробництва, деталі машин, конструювання спеціального оснащення, проектування цехів тощо.

Курс інженерної та комп’ютерної графіки складається з таких розділів:

- переріз поверхонь. Розгортка поверхонь. Аксонометрія

- виконання робочих креслень за допомогою САПР.

Уміння досконало володіти ґрунтовними знаннями
з побудови графічних зображень є показником рівня досвідченості майбутнього фахівця.

Методичні вказівки містять завдання до індивідуально-графічних робот з прикладами виконання.

Метою цього навчального видання є формування у студента практичних навичок побудови на високому технічному рівні креслень із застосуванням навчально-методичної та довідкової літератури.

Індивідуальні графічні роботи (ІГР) необхідно виконувати на аркушах форматів А4 – А1 із використанням шифру «СумДУМКДВКР01001», в якому по черзі зазначено таке: вищий навчальний заклад (СумДУМК); спеціальність (ДВ); назва модуля «Креслення» (КР); варіант (від 01 до 30), який в індивідуальному порядку призначає викладач; номер завдання (від 001).

Під час виконання завдань необхідно застосовувати шрифт типів А, Б з кутом нахилу 75° за ГОСТ 3.304-81, а також лінії креслення за ГОСТ 3.303-68.


Завдання 1

Лекальні криві, сполучення.

ІГР 1 включає такі частини:

а) побудова лекальної кривої (рис. 2.4 – 2.8);

б) побудова деталі, контур якої містить сполучення.Варіанти завдань для виконання пункту «а» ІГР 1 наведені в таблиці 1.1, для виконання пункту «б» – в таблиці 1.2.Еліпс Парабола (метод дотичних)
Парабола (метод пересічних прямих)
Сінусоїда
Циклоїда
Спіраль Архимеда Евольвента колаТаблиця 1.1

№ вар. Лекальна крива
Назва Параметри, мм
Еліпс d = 50; D= 80
Парабола α = 45°; l = 100
Парабола l1 = 100; l2 = 60
Синусоїда D = 40
Циклоїда D = 35
Спіраль Архімеда D = 120
Евольвента D = 40
Спіраль Архімеда D = 140
Циклоїда D = 30
Синусоїда D = 50
Парабола l1 = 90; l2 = 80
Парабола α = 60°; l = 90
Еліпс d = 40; D= 70
Парабола α = 55°; l = 80
Парабола l1 = 100; l2 = 80
Синусоїда D = 30
Циклоїда D = 45
Спіраль Архімеда D = 160
Евольвента D = 30
Спіраль Архімеда D = 180
Циклоїда D = 40
Синусоїда D = 45
Парабола l1 = 80; l2 = 80
Парабола α = 70°; l = 100
Еліпс d = 50; D= 70
Парабола α = 75°; l = 80
Парабола l1 = 80; l2 = 50
Синусоїда D = 35
Циклоїда D = 60
Спіраль Архімеда D = 200Таблиця 1.2 – Варіанти завдань для виконання пункту б ІГР 1

№ вар. Деталь № вар. Деталь

Продовження табл. 1.2

Продовження табл. 1.2

Під час виконання ІГР 1 розміри необхідно наносити згідно з ГОСТ 2.307-68. Написи слід робити шрифтом № 7 типів А, Б з кутом нахилу до основного напису 75°.Приклад оформлення індивідуальної графічної роботи 1 наведений на рис. 1.Рисунок 1 – Лекальні криві сполучення


0770762462762618.html
0770829185116647.html
    PR.RU™