Бар’єри спілкування

Комунікаційні бар’єри, перешкоди, що заважають контакту між комунікатором і реципієнтом, адекватному прийому; розумінню і засвоєнню повідомлень у процесі комунікації. За характером перешкод їх можна розділити на технічні, психофізичні, психічні, комунікаційні бар’єри семантичні, соціальні і культурні. Технічні бар’єри виникають, коли в каналі комунікації виникають перешкоди для проходження сигналів від джерела чи ж сам канал робить сигнали, що заважають сприйняттю повідомлень реципієнтом. Психофізичні бар’єри пов’язані із сенсорними особливостями сприйняття сигналів людиною, а також з обмеженою здатністю людського мозку до запам’ятовування і переробки інформації. Семантичні бар’єри означають невідповідність кодів, використовуваних комунікатором і реципієнтом, починаючи з різних тлумачень значення окремих знаків і закінчуючи повним незнанням реципієнтом мови повідомлення. Психологічні бар’єри зв’язані з негативними установками реципієнта на комунікатора, на канал і спосіб спілкування, форму чи зміст повідомлення. Успішній комунікації перешкоджають також деякі особистісні властивості реципієнта, напр. низький рівень інтелектуальних здібностей, надмірно висока чи надмірно низька самооцінка. Соціальні бар’єри породжуються приналежністю комунікатора і реципієнта до різних соціальних груп, соціальним обмеженням до доступу інформації і можливостей її використання. Культурні бар’єри притаманні в першу чергу міжнаціональній комунікації, де вони можуть бути викликані розходженнями в національних традиціях спілкування, у системах норм і цінностей, в оцінці різних форм комунікації, у способах реакції на сприйняту інформацію тощо.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть основні сторони спілкування і поясніть їхній взаємозв’язок.

2. Які функції сприйняття в процесі спілкування?

3. Охарактеризуйте невербальні засоби спілкування.

4. Назвіть основні елементи вербального спілкування й охарактеризуйте їх.

5. Яка роль зворотних зв’язків у передачі інформації?

6. Розповісти, як треба і як не треба слухати.7. Охарактеризуйте взаємодію з позицій орієнтації на контроль і орієнтації на розуміння.

8. Назвіть основні етапи ділового спілкування і дайте їхню коротку характеристику.

9. Покажіть, як пов’язані темперамент і ділове спілкування.

10. Охарактеризуйте робочу групу як соціально-психологічну спільність людей. Покажіть її відмінність від інших соціальних груп.

11. Поясніть суть проблеми зрілості робочої групи і виділите фактори її формування.

12. Назвіть перешкоди на шляху ефективного функціонування робочої групи.

13. Розповісти про морально-психологічний клімат, ознаки його незрілості.

Рекомендована література

1. Гірняк О.М, Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник. – К.: Магнолія плюс, Львів: Новий світ – 2000, 2003. – С. 134-150.
2. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – С. 476-511.
3. Організаційна поведінка / Д.Гелрігел, Дж.В. Слокум-молодший, Р.В. Вудмен, Н.С. Бренінг; Пер. з англ. І.Тарасюк, М.Зарицька, Н.Гайдукевич. – К.: Основи, 2001. – С. 416-457.
5. Тарнавська Н.П, Пушкар P.M. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. С.87-112.


Тема 8

Управління конфліктами в колективі

План викладу матеріалу:

8.1. Природа і причини конфлікту. Типи конфліктів: внутрішньоособистісний, міжособистісний, конфлікт між особистістю і групою, міжгруповий конфлікт.

8.2. Керування конфліктною ситуацією.


0770907604547920.html
0770952008436218.html
    PR.RU™