Загальні способи добування металів.

Тема 5.1. Метали

Лекція № 14

1. Загальні способи добування металів.

2. Огляд металічних елементів головних підгруп.

3. Взаємодія металів з простими та складними речовинами.

Більшість металів знаходиться в природі у складі сполук з іншими елементами, причому в цих сполуках вони мають позитивні ступені окиснення. Тому добування металів – це реакції відновлення їх до вільного стану.

Відновленню металів найчастіше передує ряд процесів, пов'язаних з особливостями їх знаходження в природі. Мінерали й гірські породи, які містять сполуки металів і придатні для добування металів у промисловості, називаються рудами. Добування металів з руд і є задачею металургії. Як правило, руди складаються із суміші мінералів. Мінерали, що містять метал, який необхідно добути, називають рудними, решта — пуста порода. У багатьох випадках руду піддають попередньому збагаченню, застосовуючи різноманітні фізичні прийоми. Розглянемо детальніше деякі з них.

Спосіб збагачення промиванням передбачає розмивання крупнокускової руди потоками води, які виносять дрібні глинисті йпіщані частинки домішок. Флотаційний метод грунтується на різній змочуваності поверхні мінералів водою. При цьому тонко подрібнену руду обробляють розчином по­верхнево-активної речовини і продувають повітрям. Бульбашки повітря прилипають до зерен тих мінералів, які гірше змочуються водою, і з піною виносять зерна цих мінералів на поверхню. Так відділяють, наприклад, погано змочувані зерна сульфідів купруму СuS та Сu2S від домішок піску, який добре змочується водою і залишається на дні. Магнітна сепарація грунтується на відмінностях магнітних властивостей руди (найчастіше залізовмісних мінералів) і пустої породи. У гравітаційному збагаченні використовують різницю густин сполук металу і домішок, вміщених у певну рідину. Важкі частинки руди осідають на дно, а пуста порода спливає.

Часто здійснюється хімічна переробка руди з метою розділення сполук металів, відокремлення їх від пустої породи, отримання такої сполуки металу, яка зручна для проведення процесу відновлення. Способи хімічної пере­робки залежать від хімічного складу руди та вимог до властивостей і чистоти сполуки, з якої буде відновлюватися метал. Якщо метал знаходиться в руді у вигляді сульфіду (цинк, кадмій, ртуть, свинець, стибій, вісмут), то його, як правило, перетворюють на оксид дією кисню повітря за високих температур (реакція випалювання):–2 0 –2 +4 –2

2ZnS + 3О2 = 2ZnО + 2SО2.

Ряд металів (титан, цирконій, берилій, уран та ін.), які містяться в рудах у вигляді оксидів, силікатів та інших кисневмісних сполук, переводять у галогеніди. Прикладом може служити добування леткого ТіС14:

0 0 –1 +2

ТіО2 + 2С + 2С12 = ТіС14 + 2СО,

який легко відділяється від домішок і сполук інших металів і який, на відміну від ТіО2, реагує з активними металами (натрієм, магнієм), утворюючи вільний титан.


0772627106788481.html
0772673918122381.html
    PR.RU™