Методи оцінки економічної доцільності інвестицій

Таблиця 4

№ варіанта Сума на кінець року Інвестиції Чисті доходи У тому числі
Амортиз. відрах. Чистий прибуток

Таблиця 5

Коефіцієнти складного відсотку для і=10

Період Коефіцієнти та формули їх визначення
Приведення до майбутньої вартості (1+і)’ Накопичення за період Частки накопичення Приведення до поточної вартості 1/(1+і)’ Поточної вар-тості звичайно-го ануїтету Річного ануїтету
1,100 1,000 1,000 0,909 0,909 1,000
1,210 2,100 0,476 0,826 1,735 0,576
1,331 3,310 0,302 0,751 2,487 0,402
1,464 4,641 0,215 0,683 3,170 0,315
1,610 6,105 0,164 0,621 3,791 0,264
1,772 7,716 0,130 0,564 4,355 0,230
1,949 9,487 0,105 0,513 4,868 0,205
2,144 11,436 0,087 0,466 5,335 0,187
2,358 13,579 0,073 0,424 5,759 0,174
2,594 15,937 0,063 0,385 6,145 0,163
2,853 18,531 0,054 0,350 6,495 0,154
3,138 21,384 0,047 0,319 6,814 0,147
3,452 24,523 0,041 0,290 7,103 0,141
3,797 27,975 0,036 0,263 7,367 0,136
4,177 31,772 0,031 0,239 7,606 0,131

1. Визначаю термін окупності інвестицій за простим методом.
=0,61 роки.

2. Визначаю термін окупності з дисконтуванням грошових потоків, де розмір ставки 10% річних.

= 0,86 роки.

3. Визначаю середню ставку доходу.
= 0,194 = 19,4 %.

4. Визначаю економічну доцільність за умови, що дисконтна ставка дорівнює 10%.
NPV = (5040*0,751+5190*0,683+5140*0,621+5460*0,564+4840*0,513+4720*0,466) – (12040*0,909+4040*0,826+2040*0,564) = 2488,1 тис. грн.

5. Із двох можливих варіантів обираю економічно доцільніший та визначаю річний ефект від його запровадження.

Таблиця 6

№ варіанта Варіант вико-нання робіт Собівартість робіт Капітальні затрати Річний обсяг робіт Річна вартість капіталу, %

З1=240+0,5*1240=860
З2=200+0,5*1420=910

Перший варіант економічно доцільніший.
Е=(910-860)*1440=72 тис.грн.

6. Підприємству потрібні виробничі потужності. Для досягнення цього є два проекти: реконструкція існуючого підприємства і будівництво нового підприємства. Потрібно обрати економічно доцільніший проект.

Таблиця 7

№ варіанта Додаткові річні виробничі потужності Проект реконструкції Проект нового будівництва Ринкова ціна капіталу, %
Собівартість Інвестиції Собівартість Інвестиції

Обираємо варіант за критерієм мінімуму приведених річних затрат.

З1=252*80+0,55*4740=22767 тис. грн.

З2=245*80+0,55*7340= 23637 тис. грн.

Перший варіант економічно доцільніший.

7. Є два варіанти розподілу інвестицій. Визначити кращий варіант та економічний ефект від його впровадження.

Таблиця 8

№ вар. Ринкова ціна капіталу Варіанти проекту організації будівництва Інвестиції по кварталах

Середній розмір капіталу:

К1=(140+260+350+430+500)/(5+1)=280 тис. грн.

К2=(70+150+240+360+500)/(5+1)=220 тис. грн.

Е=0,55*(280*1,25 – 220*1,25)=41,25 тис. грн.8. Визначити економічний ефект від дострокового введення промислового підприємства в експлуатацію.

N вар. Інвестиції Тривалість будівництва, місяців Очікувана рентабельність інвестицій, %
За контрактом Фактично
49,5

Таблиця 9

Е = 0,57·1541·(4,25-4,125) = 109,8 тис. грн.

9. Визначити гранично припустиму вартість об’єкту для інвестора.

Таблиця 10

№ варіанта Очікувані інвесторами значення показників
Щорічні чисті доходи Термін експлуатації, р. Ліквідаційна вартість

1741·7,606+341·0,239=13323,5 тис. грн.

10. У поточному році інвестор має намір придбати об’єкт комерційного призначення і визначити:
а) яка поточна вартість доходів;
б) яка поточна вартість виручки від перепродажу;
в) за якою ціною придбання об’єкту інвестиції матимуть ефект;
г) чи отримає інвестор дохід.

Таблиця 11

№ варіанта Поточна вартість придбання Термін експлуатації, роки За очікуваними оцінками
Щорічні чисті доходи Ціна продажу

а) 241·6,814=1642,2 тис. грн.
б) 841·0,319=268,3 тис. грн.
в) 1642,2+268,3=1910,5 тис. грн.
г) 1591<1910,5
Так, інвестор отримає дохід, адже поточна вартість менша за ціну придбання.

11. Визначити середньозважену вартість капіталу, що був залучений підприємством для інвестування.
Додаткова ставка на прибуток – 25%, вартість цінних паперів – 3%.

Таблиця 12

№ варіанта Капітал Джерела залучення Вартість капіталу по джер. Залучення
Акції Довгострокові кредити Короткострокові кредити % по акціях % по довгостр. кредитах % по корот-костр. кр.


Визначаю середньозважену вартість капіталу:

№ п/п Джерела фінансів Розмір, тис. грн. Вартість джерела
Відсотки, % Сума, тис. грн.
Акції Довгострокові кредити Короткострокові кредити 59·(1-0,03) 55·(1-0,25) 51·(1-0,25) 309,6 140,7 92,2
Разом 542,5

СВК = 542,5/1123·100% = 48,3%

12. Визначити найдоцільніший напрямок інвестування.
Визначити доцільність інвестування з погляду на середньозважену вартість залученого капіталу. Ставка на прибуток – 25%.


Таблиця 13

№ варіанта Інвестиції Дані по інвестиційних проектах
Реконструкція Ринкова ціна % по цінних паперах % по акціях
Собівартість Річний обсяг вир.
до після до після
54,8

1) Валовий річний прибуток до реконструкції:
(1841-1641)·15041=3,008 тис. грн.

2) Валовий річний прибуток після реконструкції:
(1841-1541)·16741=5,022 тис. грн.

3) Додатковий прибуток:
5,022-3,008=2,014 тис. грн.

4) Чистий прибуток:
2,014·(1-0,25)=1,51 тис. грн.

5) Рентабельність по чистому прибутку:
1510/10041=0,1504=15,04%

6) Рентабельність по акціях:
59% · (1-0,25) = 44,25%

7) Рентабельність по цінним паперам:
54,8% · (1-0,25) = 41,1%

Найдоцільніше інвестування по акціях, бо 44,25>15,04; 44,25>41,1.

13. Визначити показники основних виробничих фондів підприємства.

Таблиця 14

№ варіанта Обсяг виконаних будівельних робіт, тис. грн. Вартість основних виробничих фондів, тис. грн. Частина вартості будівельних машин, % Чисельність робітників, чол. Прибуток

1) Фондовіддача:
15041/8041=1,871

2) Фондомісткість:
8041/15041=0,535

3) Механоозброєність:
8041 · 50% / 561 = 7,17

4) Рентабельність
1241/8041=0,15

14. Визначити, яка частка збільшення виручки від реалізації будівельної продукції за звітний період була спричинена:
а) зростанням фондовіддачі (інтенсивний фактор);
б) збільшенням розміру виробничих фондів (екстенсивний фактор).

Таблиця 15

№ варіанта Виручка Основні виробничі фонди
Попередній період Звітний період Попередній період Звітний період

1) Загальне збільшення виручки від реалізації у звітному періоді у порівнянні з попереднім:
17041-15041=2000

2) Показники фондовіддачі:

· За попередній рік: 15041/8041=1,871

· За звітний рік: 17041/8241=2,067

3) Внесок екстенсивного фактору:
(8241-8041)·1,871=374,2
Збільшення у відсотках:
374,2/2000·100=18,71%

4) Внесок інтенсивного фактору:
(2,067-1,871)·8241=1615,24
Збільшення у відсотках:
1615,24/2000·100=80,76%

Висновок:

Таким чином, у звітному періоді будівельне підприємство збільшило виручку від реалізації продукції за рахунок інтенсивного фактору свого розвитку.0774319426295818.html
0774344333794992.html
    PR.RU™