Совувати на роботах з підвищеною небезпекою, оскільки в даному

Випадку підвищення продуктивності може йти на шкоду безпеці.

Для здійснення стимулювання охорони праці необхідно мати кіль1

Кісні показники для оцінки рівня роботи щодо забезпечення безпеки

Праці у виробничих підрозділах та на робочих місцях. З цією метою

Розроблено і знаходять застосування багато різноманітних підходів і

Показників, з яких покажемо один, як найтиповіший.

Рівень охорони праці визначається коефіцієнтом охорони праці

Коп, який є добутком трьох коефіцієнтів

Коп = Квб Ктб Квд,

Де Квб – коефіцієнт виробничої безпеки, що характеризує виконання праців1

Никами норм та правил охорони праці; він являє собою відношення кількості

Працюючих, які суворо дотримуються вимог безпеки праці до загальної кіль1

кості працюючих в цеху (на ділянці);

Ктб – коефіцієнт технічної безпеки, який являє собою відношення кількості

Машин, механізмів, іншого обладнання, що повністю відповідає вимогам без1

пеки до загальної кількості одиниць обладнання у підрозділі;

Квд – коефіцієнт виконавчої дисципліни, який являє собою відношення кіль1

Кості виконаних заходів з охорони праці за певний термін до загальної кіль1

Кості намічених заходів.

Аналізуючи динаміку зміни Коп або інших коефіцієнтів можна

Робити висновки щодо рівня та спрямованості роботи з охорони праці

у підрозділі. Можна планувати зростання цих коефіцієнтів, можна

Використовувати їх для заохочення (стимулювання) колективів та

Окремих працівників.

Узагальнена схема методів стимулювання охорони праці на під1

Приємстві представлена на схемі.

Методи стимулювання дотримання нормативних вимог

Охорони праці на підприємстві

Методи заохочення Методи покарання

Матеріальні

Систематичне

заохочення:

преміювання;Підвищення роз1

Мірів надбавок.

Разові заохочення:

Премії перемож1

Цям змагань, кон1

курсів;

Подарунки; піль1гові

Путівки до

Санаторіїв, у бу1

динки відпочинку;

Кредитні чеки або

Інші матеріальні

Заохочення за

Роботу протягом

Певного періоду

Без нещасних

Випадків

Система стимулювання

Матеріальні

Штрафи.

Зниження виплат

На заохочення.

Моральні

Стягнення (усне чи

В наказі).

Критика в засобах

Інформації.

Співбесіда чи

Обговорення в

Колективі

Моральні

Подяка (усна чи в

Наказі).

Визнання зразком

Поведінки (в засо1

Бах інформації).

Першочерговість

Професійного

Зростання.

Визнання пере1

Можцем (пере1

Можцями) змагань

Чи конкурсів.

Нагородження

Відомчими відзна1

Ками, спеціаль1

Ними вимпелами,

Занесення до дош1

Ки пошани тощо


0774629594535182.html
0774694079311088.html
    PR.RU™