Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 129

бачено законодавством України та міжнародними договорами України.

Закон установлює, що іноземці та особи без громадянства можуть в'їжджати в Україну за дійсними паспортними докумен­тами. При цьому іноземці та особи без громадянства повинні одержати в установленому порядку в'їзну візу, якщо інше не пе­редбачено законодавством України.

В'їзд в Україну іноземцю та особі без громадянства не доз­воляється:

—в інтересах забезпечення безпеки України або охорони гро­мадського порядку;

—якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які прожи­вають в Україні;

—якщо при порушенні клопотання про в'їзд в Україну він подав про себе завідомо неправдиві відомості або підроблені до­кументи;

—якщо його паспортний документ, віза підроблені, зіпсова­ні чи не відповідають установленому зразку або належать іншій особі;

—якщо він у пункті пропуску через державний кордон України порушив правила перетинання державного кордону України, митні правила, санітарні норми чи правила або не ви­конав законних вимог посадових осіб Державної прикордонної служби України, митних та інших органів, що здійснюють конт­роль на державному кордоні;

—якщо встановлено факти порушення ним законодавства України під час попереднього перебування в Україні.

Іноземці та особи без громадянства виїжджають з України за дійсними паспортними документами.

Виїзд з України іноземцю та особі без громадянства не до­зволяється, якщо:

—щодо нього ведеться дізнання чи попереднє слідство або кримінальна справа розглядається судом — до закінчення про­вадження у справі;

—його засуджено за вчинення злочину — до відбування по­карання або звільнення від покарання;

— його виїзд суперечить інтересам забезпечення безпеки України — до припинення обставин, що перешкоджають виїзду.

ft Конституційне право України

Глава IV

Виїзд з України іноземця та особи без громадянства може бути відкладено до виконання ним майнових зобов'язань перед фізичними та юридичними особами в Україні.Транзитний проїзд іноземців та осіб без громадянства через територію України в країну призначення дозволяється за наяв­ності транзитних віз, якщо інше не передбачено законодавством України.

Іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочин, адміністративні або інші правопорушення, несуть відповідаль­ність на загальних підставах (ст. 29 Закону України «Про пра­вовий статус іноземців та осіб без громадянства»).

До іноземців та осіб без громадянства можуть застосуватися специфічні види стягнення, які не застосовуються щодо грома­дян України:

1) скорочення терміну тимчасового перебування в Україні (ст. 31 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»);

2) видворення за межі України (ст. 32 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»).

При цьому відповідно до Протоколу № 4 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод забороняється масове вислання іноземців із країни, крім випад­ку, коли цей захід застосовується після і на основі розумного та об'єктивного розгляду конкретних справ кожної конкретної особи.

Режим реторсій.Відповідно до ч. З ст. 2 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», як­що іноземною державою встановлено обмеження щодо реалі­зації прав і свобод громадянами України, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про встановлення відповідно­го порядку реалізації прав і свобод громадянами цієї держави на території України. Це рішення набирає чинності після його опублікування. Воно може бути скасовано, якщо відпадуть під­стави, за яких воно було прийнято.

Спеціальний (специфічний) режим,який означає допущен­ня деяких переваг у будь-якій сфері діяльності стосовно інозем­них громадян окремих держав. Як правило, він установлюється двосторонніми договорами між зацікавленими державами і сто­сується питань спрощеного перетинання кордону, безвізового


0775256543748280.html
0775343108086571.html
    PR.RU™