Процеси управлінської трансформації

Для визначення перспективних напрямків стійкого розвитку РГК важливе значення має процес переходу до програмування розвитку РГК. За умов планової економіки розвиток РГК директивно планувався V центрі, як правило, без участі регіональних планових органів і, часто, не рахуючись з інтересами регіонів. В умовах ринкової економіки на перший план виходить програмно-цільове планування (програмування розвитку) РГК, яке орієнтується на визначення стратегічних пріоритетів у його розвитку. Серед них основними є стабілізація, реструктуризація, соціальна орієнтація та підвищення ефективності виробництва, упровад­ження інновацій, енергозбереження, самофінансування тощо. Важливого значення набуває і вироблення стратегії територіально-комплексного розвитку РГК, оскільки вона є базою для розробки програм розвитку комплексу [Коломийчук та ін., 2002].

■ передбачає глибоку наукову й практичну обгрунтованість розвитку

РГК;

■дозволяє зістикувати інтереси й ресурси багатьох суб'єктів господарювання, причому різних форм власності;

■ намічає координацію зусиль загальнодержавних і місцевих органів влади у вирішенні

У процесі зміни форм власності й утворення регіональних корпоративних структур, як правило, удосконалюються старі та ви­никають нові організаційні форми управління РГК. Для успішного проведення інституційних змін і управління держав­ною власністю у РГК важливо відпрацювати процедуру делегування відповідних повноважень регіональним органам щодо управління пакетами акцій, що належать державі [Чернюк та ін., 1997, с. 71].

Регіональні кластери мають створюватися за координуючої ролі управлінь економіки обласних держадміністрацій, а оперативні функції могли б взяти торгово-промислові палати чи спеціально створені організаційні структури. У їх складі доцільно створити підрозділи з розпорядними, аналітичними та плануючими функціями, а також служби з маркетингу та замовлень, взаєморозрахунків і реструктури­зації підприємств, координації внутрішньорегіональних коопераційних зв'язків та розвитку виробничої інфраструктури і міжгалузевих вироб­ництв тощо. При цьому вони повинні наділятися правом приймати рішення, які є обов'язковими для підприємств, що входять до регіональ­ного кластера.Утворення регіональних кластерів сприятиме поєднанню галузевих і територіальних інтересів, забезпечить міжгалузеву інтеграцію влас­ності, полегшить підприємствам (у т. ч. малим та середнім) вихід на регіональний, національний і світовий ринки, сприятиме розвитку кооперування на регіональному рівні, створенню інфраструктурних об'єктів, вирішенню екологічних і соціальних проблем, ефективному використанню робочої сиди тощо.

Контрольні питання

1.Що розуміють під факторами трансформації РГК ?

2. Які існують процеси функціональної трансформації?

3. Що розуміють під процесами організаційної трансформації?


Тема №2:ФОРМУВАННЯ РИНКІВ КАПІТАЛУ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ

План лекцій

2.1. Поняття про ринок капіталу та рівень капіталізації ринку

2.2. Роль ринків капіталу в перехідній економіці

2.3. Позиції учасників ринку

2.4. Регулювання ринків капіталу

Тема №2:ФОРМУВАННЯ РИНКІВ КАПІТАЛУ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ


0775620638134942.html
0775694984073191.html
    PR.RU™