Поняття та особливості державної служби в митних органах

Служба в митних органах України є одним із видів державної служби. Вона пов’язана з професійною діяльністю осіб, що займають посади в державних митних органах, безпосередньо реалізують функції цих органів та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Державна служба в митних органах та спеціалізованих митних установах і організаціях побудована відповідно до принципів державної служби, встановлених Законом України “Про державну службу”[66]. Згідно зі ст. 3 даного Закону принципами служби в митних органах є: служіння народові України; демократизм і законність; гуманізм і соціальна справедливість; пріоритет прав людини і громадянина; професіоналізм; компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі; персональна відповідальність за виконання службових обов’язків і дисципліни; дотримання прав та законних інтересів органів місцевого самоврядування; дотримання прав підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян.

До цього переліку згідно зі ст. 409, 414 МК України можна додати принцип відповідальності, підзвітності і політичної нейтральності службовців митних органів.

На службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій приймаються громадяни України, які досягли 18-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я виконувати завдання, покладені на митну службу України. З прийняттям на службу може бути встановлено випробування строком до шести місяців. Не можуть бути прийняті на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину. Посадові особи митної служби України, визнані за вироком суду, що набрав законної сили, винними у вчиненні злочину, звільняються зі служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях. Посадові особи митних органів зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, МК України та законами України.Особи, які вперше зараховуються на посади державної служби в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, приймають Присягу державного службовця.Виходячи із закріпленого в ст. 407 МК України визначення, працівники митних органів, на яких покладено здійснення митної справи, організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і яким присвоєно спеціальні звання, є посадовими особами митної служби України.

Посадовими особами митної служби відповідно до займаних посад і стажу роботу присвоюються спеціальні звання:

– дійсний державний радник митної служби;

–державний радник митної служби 1-го рангу;

–державний радник митної служби 2-го рангу;

–державний радник митної служби 3-го рангу;

–радник митної служби 1-го рангу;

– радник митної служби 2-го рангу;

–радник митної служби 3-го рангу;

–інспектор митної служби 1-го рангу;

–інспектор митної служби 2-го рангу;

–інспектор митної служби 3-го рангу;

–інспектор митної служби 4-го рангу;

–інспектор митної служби;

–молодший інспектор митної служби;

–курсант.

Працівники, яким вперше присвоюється спеціальне звання митної служби України, приймають урочисте зобов’язання.

Посадові особи митної служби України мають єдиний формений одяг з відповідними знаками розрізнення[67].

Посадові особи митної служби України не можуть бути членами політичних партій, не мають права організовувати страйки і брати участь у них, вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій. Відповідно до ст. 415 МК України посадові особи митної служби України не мають права:

1) займатися будь-якою підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності та медичної практики);

2) входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що займаються підприємницькою діяльністю;

3) бути повіреним третіх осіб у митних справах;

4) використовувати своє службове становище для будь-якого непередбаченого законодавством України сприяння юридичним і фізичним особам у здійсненні ними зовнішньоекономічної та іншої підприємницької діяльності.

Так, МК України встановив певні обмеження в роботі, яка пов’язана із здійсненням контролю за роботою близьких родичів. Посадові особи митних органів не можуть обіймати посади, перебування на яких передбачає прийняття рішень із питань діяльності підприємств – митних брокерів, митних перевізників, власників митних ліцензійних складів та складів тимчасового зберігання, а також службові зносини з такими підприємствами, якщо у штаті цих підприємств перебувають близькі родичі зазначених посадових осіб.

Із метою підвищення ефективності діяльності та відповідальності за доручену справу посадові особи митних органів підлягають атестації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. № 1984 затверджено Порядок проведення атестації посадових осіб митної служби[68]. Встановлено три види атестації: первинна, періодична та позачергова.

Первинній атестації підлягають особи, зараховані впер-ше на посади митної служби, якими передбачається присвоєння спеціальних звань. Проводиться така атестація не раніше як через два місяці і не пізніше як через шість місяців після зарахування на посаду перед допуском до самостійного виконання службових обов’язків та присвоєнням первинного спеціального звання.

Періодичній атестації підлягають посадові особи, що обіймають посади не менше одного року, а також ті, які внаслідок організаційних змін обіймають посади менше одного року, якщо їх посадові обов’язки суттєво не змінилися. Така атестація проводиться один раз на три роки.

Позачергова атестація здійснюється за рішенням керівника митного органу в разі допущення суттєвих недоліків у роботі, порушення урочистого зобов’язання посадової особи митної служби.

Для організації та проведення атестації у Держмитслужбі утворюється Вища атестаційна комісія, у регіональних митницях, митницях, спеціалізованих митних установах та організаціях – атестаційні комісії.

За результатами атестації і згідно з рішенням комісії керівник митного органу видає наказ.


0775745698201025.html
0775839559772168.html
    PR.RU™